Counting in Japanese

Japanese English
Ichi One
Ni Two
San Three
Shi Four
Go Five
Roku Six
Shichi Seven
Hachi Eight
Ku Nine
Ju Ten
Ju Ichi Eleven
Ju Ni Twelve
Ju San Thirteen
Ju Shi Fourteen
Ju Go Fifteen
Ju Roku Sixteen
Ju Shichi Seventeen
Ju Hachi Eighteen
Ju Ku Nineteen
Ni Ju Twenty